Privacyverklaring

Om gebruiksvriendelijk te kunnen zijn, gebruikt deze website cookies. Wilt u dat niet, dan moet u de cookies van uw computer, laptop, smartphone of tablet verwijderen. Dit stappenplan legt uit hoe:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Schildersbedrijf Groen, gevestigd aan de struweelstraat 23, 8043 VN Zwolle, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Schildersbedrijf Groen
Struweelstraat 23
8043 VN Zwolle
T 06 – 10 89 78 55
E info@schildersbedrijfgroen.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schildersbedrijf Groen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schildersbedrijfgroen.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schildersbedrijf Groen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schildersbedrijf Groen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens indien de persoon zelf heeft aangegeven uit het bestand verwijderd te willen worden:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 7 jaar > wettelijk vastgelegd indien binnen die termijn financiële verplichtingen zijn aangegaan met die persoon
Adres > 7 jaar > wettelijk vastgelegd indien binnen die termijn financiële verplichtingen zijn aangegaan met die persoon

Delen van persoonsgegevens met derden
Schildersbedrijf Groen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schildersbedrijf Groen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schildersbedrijf Groen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schildersbedrijf Groen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren we u over deze cookies en vragen we u om toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schildersbedrijfgroen.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Schildersbedrijf Groen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Schildersbedrijf Groen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schildersbedrijf Groen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schildersbedrijfgroen.net.

Veiligheid hosting en e-mail
Alle faciliteiten voor hosting, domeinnamen en e-mail huren we bij Antagonist. Garanderen dat apparatuur niet uitvalt is onmogelijk, maar Antagonist maakt uitsluitend gebruik van A-kwaliteit apparatuur, waarbij de infrastructuur waar mogelijk niet dubbel, maar viervoudig uitgevoerd is. Valt bijvoorbeeld een harde schijf uit, dan draait de server zonder downtime door op een reserveschijf. De servers van Antagonist zijn gehuisvest in twee verschillende datacenters in Nederland. Beide zijn zwaar beveiligd en voorzien van alle benodigde faciliteiten voor een betrouwbare dienstverlening. De servers en het netwerk worden elke minuut automatisch extern gecontroleerd op een juiste werking. In geval van calamiteiten is Antagonist er dus als de kippen bij om het probleem op te lossen.

 

Aanpak

Vanaf het eerste gesprek tot de oplevering optimale begeleiding en maximale betrokkenheid.

Impressies

Impressies en voorbeelden van een aantal gerealiseerde schilderwerken en projecten.

Contact

Kennismaking, vraag of offerte? Bel 038-4202691, stuur een e-mail of gebruik ons contactformulier.

web design zwolle